Teaching portfolio - Holger Kleinke

CHEM 212: Structure and Bonding
CHEM 213: Inorganic Structure and Bonding II
CHEM 310: Inorganic Transition Metal Chemistry
CHEM 313: Main Group & Solid State Chemistry
CHEM 410: Chemistry of Inorganic Solid State Materials
CHEM 413: Solid State Chemistry
CHEM 413e: Solid State Chemistry
CHEM 7104/710: Inorganic Materials
CHEM 7100/710: Solid State Chemistry
CHEM 713/7130-01: Chemistry of Inorganic Solid State Materials
MNS 211: Chemistry of the Solid State